Rhyno Spark

Location: Anuradhapura, Anuradhapura, Sri Lanka